Cesco & Miriam's Orlando 2003 vakantie - Weblog
Cesco & Miriam's Orlando 2003 vacation - Weblog
Home » ArchivesArchieven » November 2003 » Wednesday 12 November 2003Woensdag 12 November 2003

[Previous entry: "Tuesday, 11 November 2003Dinsdag 11 November 2003"] [Next entry: "Thursday, 13 november 2003Donderdag 13 november 2003"]

11/12/2003: "Wednesday 12 November 2003Woensdag 12 November 2003"


The weather was very sunny today. The type of weather we're used to in Florida!Het weer was vandaag zeer zonnig. Het weer wat we van Florida gewent zijn!
Today we went to the Animal Kingdom. It is what one could call Disney's youngest park. When we were in Florida last time about 6 years ago, this park was just new. Back then we chose not to go here. We heard so many stories around us that it was rather barren, and plants and trees needed time to grow. So it was a really a fact based decision.Vandaag zijn we naar Animal Kingdom geweest. Het zeg maar jongste park van Disney. Toen we zo’n 6 jaar geleden voor de laatste maal hier geweest waren, was dit park net geopend. We hebben er toen voor gekozen om niet te gaan. We hoorden om ons heen berichten dat het nog wat kaal was, planten en bomen moesten nog groeien. Dus een hele overwogen keuze destijds.


But now we're about 6 years on, and so today we'll have a look there.Maar we zijn nu zo’n 6 jaar verder, en vandaag gaan we dus een kijkje nemen.

Because the hotel shuttle to the Animal Kingdom only rides once an hour, we decided to take the car instead. It looked like it would not be too busy. We were parked pretty close to the entrance.
Where the other parks have a castle, globe or Mickey-hat as center icon, the Animal Kingdom has a huge tree: the Tree of life. If you look closely to the tree's trunk, you'll see carvings of many animals. Really very beautiful. And should you thinks that we are in a zoo... Animal Kingdom is NăHTăZū!!
Omdat de hotel shuttle naar Animal Kingdom één maal per uur komt, besloten we ook vandaag met de auto te gaan. Het leek erop dat het niet zo enorm druk zou worden vandaag. We stonden namelijk niet al te ver van de ingang vandaan.
Waar de andere parken een kasteel, bol of Mickey-hoed hebben heeft Animal Kingdom een hele grote boom als middelpunt: Tree of Life. Als je goed kijkt zie je ook in de stam van deze boom, allerlei dieren verwerkt. Echt zo ontzettend mooi. En als je nu denkt dat we ons in een dierentuin bevinden… Animal Kingdom is NăHTăZū!!

First we went to the park segment: Camp Minnie-Mickey. In this area you can meet several characters, but there are also shows of Pocahontas and The Lion King.Als eerste gingen we naar het parkdeel: Camp Minnie-Mickey. Op deze plek kun je een en ander aan characters ontmoeten, maar er is ook een show van Pocahontas en The Lion King.
It was not (yet) very busy. That was convenient, as Minnie, Mickey and Goofy were here. They all wrote something in Samantha's signature book. Goofy's text is real goofy! For Goofy from Goofy! LOL.Het was er (nog) niet zo hele erg druk. Kwam zeer goed uit want Minnie, Mickey en Goofy waren hier. Ze hebben allemaal iets in het boekje geschreven voor Samantha. De tekst van Goofy was zeer grappig! For Goofy, from Goofy! Hihi.
First we went to Pocahontas and her forest friends. There were real animals on he show, such as her raccoon but also rats. We thought the show was rather mediocre. If was very focused on being careful with nature. A show with a big message.

After this show we could walk right in to the Festival of the Lion King. This was truly a big party. It was a show with Timon (very much present) Pumba and of course Simba. In this show many songs from the movie are being sung in a special manner. It was almost a bit gospel like. With dancers and stilt-walkers to complete the show. It was truly amazing. We regarded it as an intro towards the Lion King musical. The costumes and such were truly gorgeous. It was really a half-hour of enjoying and swinging and singing.
Als eerste zijn we naar Pocahontas and her forest friends geweest. Er zaten ook echte dieren in haar show zoals haar wasbeer maar ook ratten. Het was een iets wat matige show vind ik persoonlijk. Enorm gericht op het feit dat we zuinig moeten zijn op onze natuur. Een show met een enorme boodschap.

Na deze show konden we rechtstreeks doorlopen in de Festival of the Lion King.Dit was echt een groot feest. Het was een show met Timon (duidelijk aan wezig) Pumba en natuurlijk Simba. In deze show werden de liedjes uit de film gezongen op een wel hele speciale manier. Zeg maar een beetje gospel-achtig. Met dansers en steltlopers om de show aan te kleden. Nee echt fantastisch. We vonden het een aanloopje naar de musical the Lion King toe. Kostuums en dergelijk waren echt prachtig. Dit was echt een halfuurtje genieten en meeswingen en zingen.


By now Camp Minnie-Mickey had become a lot busier. We met a lady who admired our pin collections. She collected Tinkerbells herself but left them in her motor-home today. She told us of a limited edition surprise pin that was only available in Africa. It is a good pin for trading and thus be able to get more special pins. That was a good tip!Inmiddels was het in Camp Minnie-Mickey een heel stuk drukker geworden. We ontmoette daar een mevrouw die onze pin collectie bewonderde. Ze spaarde zelf ook TinkerBell maar had ze vandaag in de camper laten liggen. Ze attanteerde ons op een limited edition surprise pin die alleen hier in het Afrika deel te koop is. Het is een goede pin om mee te kunnen ruilen en zo zelf ook aan wat bijzondere pins te kunnen komen. Dat was nog eens een goede tip!

We went to Africa. You truly think you're in an African village, the entire ambiance and relaxed mood. We did indeed find the surprise pin and each purchased one. I had found a limited edition Veterans Day 2003 pin and a limited edition Walt Disney pin. Today truly was pin day! I was able to trade a good pin with a cast member and so my lanyard too is getting filled nicely. All together it is quite a weight around your neck!We zijn naar Afrika gegaan. Je waant je echt even in een Afrikaans dorp, die hele sfeer zo mooi en zo relaxet. We vonden hier inderdaad de surprise pin en we hebben er beiden eentje gekocht. Cesco had inmiddels ook al een limited edition veterans day gevonden en een limited van Walt Disney. Het was vandaag echt zijn pin dag! Met een castmember heeft hij een zeer goede pin weten te ruilen en zo wordt ook zijn koord aardig gevuld. Het is best een gewichtje om je nek hoor!

In Africa we first followed the Pangani Forest Exploration Trail. It's a walking tour along the gorillas. Along the trail you received a lot of information about the gorilla's but also about other animals. Really very interesting.
We got a fast pass for the Kilimanjaro Safari and we went there next. It really makes a lot of difference with a fast pass. With a big jeep we went across the savanna. Along the way we saw animals in their natural habitats. It is really beautiful. The setup too. It really seems like the Lions and Cheetahs are amongst the other animals. The truth is however difference. In first instance you don't see it, but there is a moat between them and the rest.
Along the way we saw Thomson Gazelles, Lions, Cheetahs, Elephants, Antilopes and other animals.
In Afrika zijn we eerst in Pangani Forest Exploration Trail geweest. Het is een walkingtour langs de gorilla’s. Onderweg kreeg je veel informatie over gorilla’s maar ook over andere dieren. Echt heel interessant.
We hadden een fastpass gehaald voor de Kilimanjaro Safari en daar gingen we nu dus naar toe. Het scheelt echt enorm een fastpass. Met een grote jeep gingen we door de savanne heen. Onderweg zagen we allerlei dieren die in hun natuurlijke omgeving leven. Het is echt enorm mooi. Ook hoe het opgezet is. Het lijkt er echt op dat de leeuwen en cheetha’s letterlijk tussen de andere dieren leven. De werkelijkheid is echter anders. Op het eerste gezicht zie je het niet, maar er zit een gracht tussen.
Onderweg zagen we Gazelles, leeuwen, Cheetha’s, olifanten, antilopes en andere dieren.

After the safari we were hungry and decided to have a bite. But what?? We checked the map to figure it out. One of the Cast Members saw this and assisted us and gave us details about the restaurants and their food. The details were very welcome. We decided to have lunch at Tusker House. We had a kind of Chicken Burger. Very much and very nice.
After lunch we went to Rafiki’s Planet Watch. With a train we were transported to this part of the park. IT is a conservation station where you can learn all kinds of facts about animals. What they eat, etc. It was set up real nice. Here you could have your picture taken with, who else, Rafiki.
We took the train back to Harambe. After that we went to Azia. We just happened in to the last performance of the day of the Flights of Wonder show. This was a funny show with all kinds of birds (of prey). The emphasis was, just like most of the other attractions in this park, on nature preservation so the animals (in this case the birds) would have a chance of survival.
Na deze safari waren we hongerig en besloten wat te eten. Maar wat?? We keken op de kaart om iets uit te zoeken. Een van de castmembers schoot ons te hulp en gaf uitleg over de restaurants en hun eten. Deze uitleg was zeer welkom. We besloten om bij het tusker house restaurant te gaan eten. Een soort chickenburger. Was erg veel en erg lekker.
Na het eten zijn we naar Rafiki’s Planet Watch geweest. Met een treintje werden we naar dit deel van het park gebracht. Hier is een conservation station waar je van alles over dieren kon leren. Wat ze eten, enz. Was leuk opgezet. Hier was, hoe kan het ook anders, Rafiki aanwezig.
Met het treintje zijn we weer terug gegaan. Daarna was Azie aan de beurt. Toevallig begon net de laatste Flights of Wondershow. Dit was een grappige show met allerlei (roof)vogels. De nadruk lag, zoals in veel atracties hier in het park, op zuinig zijn op de natuur zodat de dieren (dit geval de vogels) een kans hebben om te overleven.

After this show we went looking for a nice spot, in the shade, for the parade. And we found one. It wasn't that busy along the parade route yet. The parade, Mickey's Jammin' Jungle parade was different that we were used to. Miriam thought it looked a bit like a Caribbean carnaval. It sure was worth the taking the time though.Na deze show zijn we een goed plekje, in de schaduw, gaan zoeken voor de parade. Die vonden we ook. Het was nog niet zo heel druk langs de route. De parade, Mickey’s Jammin’ Jungle Parade was anders dan we gewent zijn. Ik vond het wat weg hebben van een soort Caribisch carnaval. Hij was zeker de moeite waard.

Time flies when you're having fun, and the park closes at 5 PM (that way the animals can get their needed rest as well). We did the Maharajah Jungle trek. A walking tour across Komodo Dragons (Miriam already called it Willie Komodo!), Tigers, Tapirs and all kinds of birds. There were also very large bats to be admired.
We also walked by the Kali River Rapids (a Water ride). We decided this was not for us. The signs say you can get wet. That is not quite right, or actually completely wrong. You will get very wet, period! We did not see anybody emerge dry. Everybody was soaked.
De tijd vliegt om, het park sluit al om vijf uur (zo krijgen de dieren ook hun rust). We hebben nog de Maharajah Jungle Trek gedaan. Een walking-tour langs de Komodo Dragons (ik noemde hem al Willie Komodo!), Tijgers, Tapirs en allerlei vogels. Er waren ook hele gote vleermuizen te bewonderen.
We zijn nog langs de Kali River Rapids gelopen (wildwaterbaan). En we besloten dat dit niets voor ons was. Er staat je kan hier nat worden. Het klopt niet helemaal, zeg maar helemaal NIET. Je wordt hier behoorlijk nat, punt! We hebben hier echter niemand droog uit zien komen. Iedereen kon je letterlijk uitwringen.

The park was about to close, so we decided to head on down to the exit. On the way we browsed some shops. What we were unable to find so far, we did find here. For Samantha and Geordi each a nice Christmas ornament. Samantha a Tinkerbell one and for Geordi a Winnie the Pooh. The Tinkerbell we saw earlier, but not so the Winnie the Pooh. And we already said to eachother: Either one for each of them or none for both! We'll have to bring them to DownTown Disney tonight, so they can personalize them.
And then it really became time to leave the park. We both noticed that Animal Kingdom is really a very relaxed park. You truly believe yourself to be in a tropical rainforest, and that is very relaxing. We will be back. We haven't seen everything yet. Most likely we'll have one of our park-hop days to 'quickly' do everything we hadn't done before...
Het park ging bijna dicht dus we besloten alvast naar de uitgang te lopen. Onderweg nog wat winkeltjes meegepakt. Wat we tot nu toe niet konden vinden vonden we hier. Voor Samantha en Geordi een leuke eigen kerstbal. Samantha een TinkerBell en voor Geordi een Winnie the Pooh. De TinkerBell hadden we al eerder gezien, maar de Winnie the Pooh niet. En we hadden al tegen elkaar gezegd: Of voor alletwee eentje of alletwee niet! We moeten ze vanavond even naar Downtown Disney brengen, dan kunnen ze een naam erop zetten.
Toen was het echt tijd om het park uit te gaan. Het viel ons alletwee op dat Animal Kingdom een zeer relaxed park was. Je waant je in een tropisch regenwoud en dat is enorm rustgevend. We komen hier nog terug. We hebben namelijk nog niet alles gehad. Waarschijnlijk houden we weer een parkhopdag om alles ‘even’ te kunnen doen wat we nog niet eerder gedaan hebben…


Back in the hotel we changed clothes to go to DownTown Disney. We wanted to go have Dinner in the Rainforest Cafe (http://www.rainforestcafe.com). It is such fun. You're feeling like you're in a tropical rainforest where at times it really thunders and rains. You're eating between (animatronic) apes, elephants and other rainforest animals.Terug gekomen in het hotel hebben we ons omgekleed om naar Downtown Disney te gaan. We wilde wat gaan eten in het Rainforest Café (http://www.rainforestcafe.com). Dat is zo ontzettend leuk. Je waant je in een tropisch regenwoud waar het ook af en toe echt onweerd en op bepaald plaatsen regent. Je eet dan tussen de (allemaal nep hoor!) apen, olifanten en andere oerwoud dieren.

First we dropped of the Christmas ornaments for personalization. Luckily we'll be here for a while. They won't be ready until Saturday, you see!Eerst hebben we de kerstballen weggebracht om van naam te worden voorzien. Gelukkig blijven we hier nog even. Ze zijn namelijk pas Zaterdag klaar!
It wasn't very late yet, so we quickly went to the Pintraders. There were several traders again. I wanted to complete my 9/11 series. And I did. There was some honest trading going on (single pin for single pin). No practices such as I will walk in to the shop with you and look for two $ 10,50 pins. Honest trading is 1 for 1. Miriam tried to trade a Tinkerbell. Bu the guy (same one as before) is what they call a pin-shark. He doesn't say I have his pin and I'll trade it for that pin, the way it should be done and the way most other traders do! He did not yet know the limited edition surprise pin (Evil chuckle). He looks at what a pin is worth NOW and hat you paid for the pin you wish to trade. There is no winning there. And it is not worth it. If you want to trade like that, go ahead, but not with us.
Miriam found at another trader the very wanted Tinkerbell Windows pin. It is one of the Princesses Windows series. The other princesses are available in abundance but Tinkerbell is not to be found. It was a really nice man. I too traded with him. He said Pintrading should be a sport. He also confirmed that the fat guy is a true pin-shark. He also warned us that the guy is not to be trusted. Miriam also found yet another Tinkerbell pin. At that point she decided that she still has 1 or 2 pins for trading, but will not purchase any others anymore. She likes oversight.
Het was nog niet zo heel erg laat, dus zijn we nog even naar The Pintraders gelopen. Er waren weer een aantal traders aanwezig. Cesco wil de 9-11 serie compleet maken. En dat lukte hem hier. Er werd eerlijk geruild (normale pin voor normale pin). Niks geen zaken als ik loop met je de winkel binnen en zoek 2 $10,50 pinnetjes uit. Eerlijk ruilen is 1 op 1. Ik probeerde nog een TinkerBell te ruilen. Maar die man (zelfde als van de week) is wat ze hier noemen een Pin-Shark. Hij zegt niet ik heb hier een pin en geef mij een andere pin, zoals het hoort en de andere traders ook doen! Hij kon de limited edition surprise pin nog niet (gnagna). Hij kijkt naar wat een pin NU waard is en wat je voor een pin hebt betaald die je nu als ruilmiddel inzet. Daar kun je gewoon niet tegenop. En is me ook echt niet waard. Als je op die manier ruilen wilt, ga je gang, maar niet met ons. Ik vond bij een andere man wel mijn felbegeerde TinkerBell window pin. Die komt uit princesses window serie. De andere princessen zijn in overvloed te verkrijgen en TinkerBell is niet te vinden. Hele aardige man was dat. Cesco heeft met hem ook een pin geruild. Hij zei ook dat pin-trading een sport is. Hij bevestigde ook dat die andere man echt een pin-shark is. Hij waarschuwde ook dat je met die man geen eerlijk zaken kon doen. Ik heb ook nog een andere TinkerBell op de kop getikt. Ik heb min of meer besloten dat ik nog 1 a 2 pinnetjes te ruilen hebt, maar er geen meer bij wil kopen. Ik hou van overzicht.

It was really time to go have dinner and we went to the Rainforest Cafe. It was pretty busy, but I have a Safari Clubcard (gives priority). Less than 10 minutes later we were already being called and escorted to a table to be seated. We had a nice waiter who served us properly and with a smile. If he only thought your glass was almost empty, we would be there for refill. Very striking is that Americans love a LOT of ice in their drinks. Basically you get a glass of ice with some soda in between!
The choice was tough, as there were so many good things on the menu. But in the end Miriam chose a Turkey Wrap and I had a Beef Wrap. They were very nice, but the servings here are huge!
With a filled feeling and leaving a good tip we left the restaurant.
Het werd nu echt tijd om wat te gaan eten en meldde ons bij het Rainforest Café. Het was behoorlijk druk, maar Cesco heeft een Safari Clubcard (krijg je voorrang). Nog geen 10 minuten later waren we aan de beurt en werden we naar ons tafeltjes gebracht. We hadden een hele aardige ober die ons goed, netjes en met een smile op zijn gezicht bediende. Als hij maar dacht dat je glas bijna leeg was, kwam hij hem al bijvullen. Opvallend hier is wel, Amerikanen houden van VEEL ijs in hun drinken. Je hebt dus een glas ijs met frisdrank ertussendoor!
De keuze was moeilijk, er stonden zoveel lekkere dingen op de kaart. Maar uiteindelijk koos ik voor een kalkoen wrap en Cesco voor een beef wrap. Ze waren enorm lekker maar de porties zijn hier zo vreselijk groot!
Met een zeer goed gevuld gevoel en behoorlijke tip achterlatend hebben we het restaurant verlaten.


I am still searching for the pin of Mickey with a soldier. So we quickly returned to The Pintraders. We were just too late! The Soldier pin was just changing hands with another person. That sucked!
We visited some of the other shops and strolled around Pleasure Island for a bit. It's that entry is included in our tickets, or otherwise we would never have purchased a ticket. I could simply walk in but Miriam had to show her ID. Whether she was 21, for the law on alcohol! She felt rather insulted. But I said she should see it as a compliment. They think she looks younger. We got a special wrist-strap. It indicated you're legally allowed to drink alcohol.
Cesco zoekt nog steeds de Mickey met soldaat pin. Dus we zijn nog even terug gelopen naar de tradingpost. Verdorrie net te laat! De soldaatpin werd net met een ander verruild. Dat was wel even balen!
We hebben nog even de andere winkeltjes hier bezocht en zijn nog een stuk over Pleasure Island gelopen. Het is dat de toegang hiervan in onze kaart zit, ik zou anders er nooit een kaartje voor gekocht hebben. Cesco mocht eigenlijk zo doorlopen en ik moest me legitimeren. Of ik wel 21 was ivm de alcoholwet! Eigenlijk was ik best beledigd. Maar Cesco zei dat het eigenlijk een compliment was. Ze vind dat je er nog jong uit ziet. Je kreeg een speciale bang om je pols. Dat geeft aan dat je alcohol zou mogen drinken.


It was getting late and Miriam was really tired. We decided to head back to the hotel to drop for dead in to our bed...Het werd laat en ik was echt moe. We besloten lekker naar het hotel te gaan om vervolgens dood en dood moe in ons bedje te ploffen…
New Comment Nieuw Commentaar
Name:Naam:
E-Mail:
Homepage:
Smilies:
smile shocked sad
big grin razz *wink wink* hey baby
angry, grr blush confused
cool crazy cry
sleepy hehe LOL
plain jane rolls eyes satisfied